Na zahtjev jedinice lokalne samouprave izradili smo interaktivnu kartu koja sadrži kompletnu komunalnu infrastrukturu na području Novalje i Paga, kako bi ubrzali i olakšali rad lokalnim tijelima, te povećali profit na razini jedinice lokalne samouprave.
Klijent:
Grad Pag
Godina izrade:
2020.

Rješenje

WEB GIS preglednik kreiran je u svrhu lakšeg pregledavanja i pretraživanja, kvalitetnije vizualizacije, dohvaćanja dostupnih informacija te uspostave jedinstvene Evidencije komunalne infrastrukture na području Grada Paga. Za potrebe izrade aplikacije korišteni su službeni podaci Državne geodetske uprave i podaci Hrvatskih cesta: Digitalni ortofoto 2020 – WMS, neslužbene kopije zemljišno-knjižnih uložaka, podaci o katastarskim česticama i općinama, podaci o javnim cestama (Podaci su informativnog karaktera i ne mogu služiti kao javna isprava). Za izradu aplikacije korišten je React.js framework.

Rezultat

Do danas je detektirano i sistematizirano 1500 elementa komunalne infrastrukture Grada Paga unutar funkcionalne web GIS aplikacije, te se na razini lokalne jedinice/lokalnih jedinica značajno povećao prihod od poreza i  komunalnih usluga.
Za posjet aplikaciji, kliknite ovdje.